Formualrz Promocyjny

Imi´┐Ż i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezb´┐Żdne do obs´┐Żugi powy´┐Ższego zg´┐Żoszenia. Wys´┐Żanie formularza jest r´┐Żwnozanczne z wyra´┐Żeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym r´┐Żwnie´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż przy
ul. Po´┐Żczy´┐Żskiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocze´┐Żnie przyjmuj´┐Ż do wiadomo´┐Żci, i´┐Ż przys´┐Żuguje mi prawo do wgl´┐Żdu, wstrzymania przetwarzania oraz usuni´┐Żcia w/w danych osobowych.


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /index.php on line 750

*) Informacje zawarte na stronie nie s▒ prawnie wi▒┐▒ce i nie maj▒ charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjŕcia jedynie przyk│adowo obrazuj▒ prezentowane treÂci. Niektˇre elementy wyposa┐enia opisane i demonstrowane na stronie mog▒ byŠ dostŕpne tylko w wybranych krajach lub wy│▒cznie za dodatkow▒ op│at▒. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktˇw w danym kraju nale┐y kontaktowaŠ siŕ z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wi▒┐▒ce ustalenia dotycz?ce wyposa┐enia i specyfikacji pojazdu nastŕpuj▒ ka┐dorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

oziomy CO2 lub poziomy zu┐ycia paliwa przedstawione na niniejszej stronie s▒ poziomami, ktˇre zosta│y okreÂlone podczas Âwiadectwa homologacji pojazdu. Poziomy te mog│y zosta│ niew│aÂciwie okreÂlone. Dok│adamy wszelkich stara˝ aby wyja┐niŠ t▒ kwestiŕ mo┐liwie jak najszybciej i, je┐li zajdzie taka potrzeba, dokonamy korekty tych poziomˇw we wspˇ│pracy z odpowiednimi w?adzami.

Szanowni Pa˝stwo,

W zwi▒zku z awari▒ po stronie operatora telefonicznego, serdecznie przepraszamy za utrudnienia w kontakcie z salonem i prosimy o ewentualny kontakt mailowy.
Operator pracuje nad usuniŕciem usterki.

Za utrudnienia przepraszamy.

schowaj
rozwi˝